За презентацията е нужен JavaScript.

БГ : Рупите е защитена местност, която е разположена на около 10 км от Петрич и на 2 км от с. Рупите, в източното подножие на изгасналия вулкан Кожух планина (281 м). Възвишението е изградено от вулканични скали. Името му произлиза от факта, че прилича на наметнат кожух. През 1962 година част от местността Кожух – 0,4 хектара, е обявена за природна забележителност.

Защитената местност Рупите е известна с лечебните си минерални извори с температура 74°C и с дебит до 35 л/сек. Климатът в местността е преходносредиземноморски, което е причина за наличието на средиземноморска тревна растителност и на някои топлолюбиви животински видове. Естествената крайречна заливна гора е съставена главно от бяла топола (Populus Alba).

Защитената местност Рупите и Кожух планина са дом на различни видове змии. Тук се среща считаната за рядък вид котешка змия (Telescopus fallax). В района на Рупите се срещат 201 вида птици, в това число редица средиземноморски, които рядко могат да се наблюдават другаде у нас. Тук минава Via Aristotelis – един от двата основни миграционни пътя на птиците през територията на страната. В района се наблюдават видове като голям маслинов присмехулник (Нippolais olivetorum), белочела сврачка (Lanius nubicus) и черночелата сврачка (Lanius minor). По време на миграция и зимуване тук се среща и световно застрашеният малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus).

По южните склонове и в подножието на вулканичното възвишение Кожух се намират останките от античен град, съществувал в периода от ІV век пр.Хр. до VІ век сл.Хр. Според изследователите това е главният град на тракийското племе синти – Хераклея Синтика.

В местността Рупите се намира храм-паметникът „Св. Петка Българска”, построен през 1994 г. Местността е известна преди всичко като място, свързано с пророчицата Ванга, и с това привлича хиляди поклонници и туристи. Вангелия Гущерова (1911 – 1996 г.), както е пълното име на пророчицата, е известна в цял свят с многобройните сбъднати предсказания, които е изрекла. Според едно предание Ванга е изгубила зрението си в ранна детска възраст в една буря, но при инцидента е получила видение, което е дало начало на нейните уникални способности. В последните години на живота си Ванга е живяла в малка къща в Рупите, защото според нейни близки тя е считала местността за енергиен източник и е черпела сили от нея. Храмът е построен със средства, предоставени от Ванга, и е интересен със стенописите си. Те са дело на известния български художник Светлин Русев и са доста реалистични, с което се отклоняват от православния канон. Въпреки че храмът не е построен според правилата на православната църква, той привлича хиляди поклонници и туристи заради връзката му с баба Ванга.

 

EN:

Rupite locality is a protected area situated about 10 km from Petrich and 2 km from the village of Rupite, at the eastern foot of the extinct volcano Kozhuh Planina (281 m). The eminence is made of volcanic rocks. Its name derives from the fact that its outlines really resemble a fur-coat thrown on. In 1962 part of the Kozhuh locality – 0.4 hectares, was declared natural landmark.

The protected locality of Rupite is famous for its healing mineral water springs with a temperature of 74°C and a discharge of 35 l/s. The climate is semi-Mediterranean which is the reason for the presence of Mediterranean pastureland and some warm-blooded animal species. The natural floodplain forest is composed mainly of white poplar (populous Alba).

The protected locality of Rupite and Kozhuh Planina are home to diverse species of snakes. The rare European cat snake (Telescopus fallax) can be found here.  201 bird species inhabit the region of Rupite, including a number of species typical for the Mediterranean that are not present in other areas of the country. Via Aristotelis – one of the two main migration paths of birds across the country – passes here. In the region visitors can see species, such as the Large Olive Warbler (Hippolais Olivetorum), White-headed Shrike (Lanius nubicus) and Black-headed Shrike (Lanius minor).  During the migration and wintering period here stays the globally endangered species Small Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus).

At the southwestern foot of the volcanic eminence of Kozhuh lie the remains of an ancient town that existed from the 4th century BC until the 6th century AD. According to explorers this was the principal town of the Thracian Sintians – Heraclea Sintica.

The memorial temple “St. Petka of Bulgaria”, built in 1994 is situated in the locality of Rupite. The locality is mostly famous as a place related to the prophet Vanga, and as such it attracts thousands of worshippers and tourists. Vangeliya Gushterova (1911 – 1996), the full name of the prophet, was famous around the whole world with her multiple prophecies which had come true. According to a legend, Vanga lost her sight in her early childhood years in a storm, but during the accident she had a vision, which gave her the unique abilities. In the last years of her life, Vanga lived in a small house in Rupite, because according to her relatives she considered the area an energy source and drew her powers from it. The church was built by monetary means, provided by Vanga, and is interesting because of its wall paintings. They were made by the famous Bulgarian artist Svetlin Rusev and they are quite realistic, which differentiates them from the Orthodox canon. Despite the fact that the temple was not built according to the rules of the Orthodox church, it attracts thousands of worshippers and tourists because of its connection with Grandmother Vanga.

 

Местоположение / Location

БГ:  Местността Рупите  се намира на 26 км от Бунгала Камена

EN : Rupite locality is situated 26 kms from Bulgalows Kamena

Реклами