За презентацията е нужен JavaScript.

БГ:

Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, руините на който са разположени в землището на с. Рупите, община Петрич, върху южния склон на вулканичното възвишение Кожух. В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти.

Повече от 100 години учените спорят къде е разположен този античен град. Дълго време се смята, че се е намирал на юг от Рупелското дефиле (в днешна Гърция). Хераклея Синтика е локализирана при с. Рупите от доц. Георги Митрев, след случайно откриване на голям латински надпис през 2002 г. Същият превежда, коментира и публикува текста в престижни български и чужди научни издания. По същество това е писмо на император Галерий и цезар Максимин Дая от 308 година, в което владетелите се обръщат към хераклейците в отговор на молбата им да възстановят изгубените градски права. Междувременно надписът е коментиран и от други автори.

През 2005 г. доц. Г. Митрев публикува и още един надпис, в който се споменава Гай Луций Скотуцееца и Хараклееца. С него доказва убедително, че това е именно Хераклея Синтика.

От 2007 г. започват археологическите разкопки на Хераклея Синтика, под ръководството на доц. Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) и Исторически музей Петрич. При проведените археологически проучвания се установява, че градът е имал интензивен живот, бил е модерен. Построени в подножието и по цялата площ на хълма, запазени на височина до 5 м, с културен пласт с дебелина 7 м, Хераклея Синтика и до днес впечатлява своите изследователи и посетители. С много изящество са построени представителните сгради на античния град, градоустройствения план е изграден съгласно принципите на Хиподамовата система. Запазена е и част от градската базилика, в която са били решавани различни съдебни спорове. Открити са монети и две оброчни плочи на Херакъл и Артемида.

Древният град се споменава в произведенията на античните автори Тит ЛивийДиодорСтрабонПлиний Стари и Клавдий Птолемей.

 

EN:

Heraclea Sintica is an ancient town in modern Southwestern Bulgaria, the ruins of which are located on the territory of the village of Rupite, Municipality of Petrich, on the southern slope of the volcanic eminence Kozhuh. In ancient times, the town was the center of the district of Sintice, populated by the Thracian tribe of the Sintians.

For more than 100 years scientists argued where this ancient town was located. For a long time it was believed that it was located south of the Rupel Pass (in modern Greece). Heraclea Sintica was identified in the village of Rupite by the Assoc. Prof. Georgi Mitrev after the accidental discovery of a large Latin inscription in 2002. He translated, commented and published the text in prestigious Bulgarian and foreign scientific publications. In essence, this is a letter of Emperor Glaerius and Caesar Maximinus II from the year of 308 in which the rulers were turning to Heracleans in response to their request to reclaim the lost city rights. Meanwhile, the inscription has been commented by other authors as well.

In 2005, Assoc. Prof. Georgi Mitrev published another inscription which mentioned Guy Licius Skotussaios and Herakleios. It proved conclusively that this was indeed Heraclea Sintica.

In 2007 archaeological excavations at Heraclea Sintica began, led by Assoc. Prof. Lyudmil Vagalinski, of the National Institute with Museum of Archeology in Sofia and the Historical Museum in Petrich. The archaeological research established that the city had an intense life, it was modern. Built at the foot of and all over the hill, preserved to a height of up to 5m, with a 7m thick cultural layer, Heraclea Sintica continues to impress its explorers and visitors. The representative buildings of the ancient city were built with great grace, the city layout was constructed in accordance with the principles of the Hippodamian Plan. A part of the city basilica was also preserved, where various litigations were resolved. Coins and two votive tablets of Heracles and Artemis were discovered.

The ancient city is mentioned in the works of the ancient writers Livy, Diodorus, Strabo, Pliny the Elder and Claudius Ptolemy.

 

Местоположение / Location

БГ:  Хераклея Синтика  се намира на 26 км от Бунгала Камена

EN : Heraclea Sintica is situated 26 kms from Bulgalows Kamena

Реклами